222 250 720
Search
Close this search box.

Výhoda pro zákazníky

PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ a.s.

Program

„Úhrada opravy plynového/elektrického spotřebiče“

Pražská plynárenská, a. s., (dále jen „PP, a.s.“) poskytne svým zákazníkům kategorie Domácnost/MOO a Maloodběratel/MOP při splnění předepsaných podmínek Zákaznickou výhodu, spočívající v úhradě nákladů:

 1. opravu a montáž plynových kotlů do výkonu 50 kW, plynových topidel podokenních nebo komínových, plynových průtokových ohřívačů vody a plynových sporáků,
 2. opravu a montáž elektrokotlů do výkonu 50 kW, elektrických zásobníkových a průtokových ohřívačů vody, elektrických sporáků a varných desek, elektrických topidel, klimatizačních a splitových jednotek, tepelných čerpadel,
 3. servisní prohlídky plynových a elektrických spotřebičů,
 4. výchozí a provizní revize plynových zařízení,
 5. tlakové zkoušky plynových zařízení.

(dále jen „opravy spotřebičů“)

Podmínky Programu:

Opravy nebo montáže se týkají výhradně těchto případů:

 • provedení havarijních zásahů a oprav výše specifikovaných spotřebičů, kdy spotřebič je v důsledku poruchy zcela nebo částečně nefunkční a navíc vzhledem k jeho závadě hrozí škoda na majetku z hlediska např. unikající vody, vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem,
 • provedení oprav nebo montáže výše specifikovaných spotřebičů v případech, kdy spotřebič je v důsledku poruchy zcela nebo částečně nefunkční, provedení oprav nebo montáže výše specifikovaných spotřebičů v případech, kdy spotřebič je v provozu, ale vykazuje nesprávnou funkci nebo některá jeho součást není funkční (např. plynový kotel, elektrokotel nebo ohřívač vody vypíná nebo vůbec nesepne, došlo k poruše systému zapalování u plynového topidla, došlo k poruše pojistky u plynové trouby sporáku nebo topného tělesa, došlo k poruše ventilátoru nebo kompresoru u klimatizací nebo tepelných čerpadel, provedení oprav přímého příslušenství kotlů, ohřívačů vody, topidel, klimatizací nebo tepelných čerpadel v případech, kdy je spotřebič v důsledku poruchy zcela nebo částečně nefunkční).
 • servisní prohlídky plynových a elektrických spotřebičů – řada úkonů, při kterých se spotřebič čistí, seřizuje, kontroluje stav, ověřuje bezpečnost těchto spotřebičů apod.
 • revize a tlakové zkoušky plynových zařízení (tzv. revize plynu) napomáhají předcházení případným požárům, poškození zdraví a dalším mimořádným událostem tím, že včas odhalí závady a provozní nedostatky na plynovém zařízení a jeho okolí, které ovlivňují jeho funkčnost. Revizní technik také kontroluje, zda má plynový spotřebič správné podmínky pro bezpečný provoz, jako je dostatečná cirkulace čerstvého vzduchu, funkčnost komína apod.
 • revizi plynových zařízení a případnou zkoušku těsnosti provádí technik, jehož způsobilost byla ověřena organizací státního odborného dozoru.

 

Podmínky, za kterých je možné poskytnout úhradu:

 

 • Zákazník musí mít s PP, a.s., uzavřenou smlouvu na odběr zemního plynu, resp. elektrické energie v kategorii Domácnost/MOO nebo Maloodběratel/MOP (dále jen „Smlouva“),
 • Zákazník se musí zavázat, že bude od PP, a.s.., po určitou dobu odebírat zemní plyn resp. elektrickou energii, tj. zákazník musí uzavřít s PP, a.s. dohodu nazvanou Zákaznická výhoda (dále jen „Dohoda“) s tím, že PP, a.s., určí sjednanou dobu závazku na základě druhu opravy nebo montáže a roční spotřeby plynu, resp. elektrické energie zákazníka,
 • Zákazník nesmí mít vůči PP žádné neuhrazené pohledávky,
 • opravovaný spotřebič již nebude v záruční době a opravovaný spotřebič musí být opravitelný a běžně dostupný na trhu v ČR,
 • má-li Zákazník Smlouvu uzavřenou na dobu určitou nebo má-li již dobu závazku odebírat plyn/elektřinu již sjednanou v Dohodě, může čerpat další Zákaznickou výhodu v podobě montáže či opravy spotřebiče jen za předpokladu, že konec platnosti Smlouvy nebo sjednané doby závazku v Dohodě není stanoven na pozdější datum než 31. 12. 2020 a nevyčerpal-li tímto způsobem dosud částku 10.000,- Kč vč. DPH,
 • další Zákaznickou výhodu může zákazník čerpat až po uplynutí doby trvání závazku sjednané ve Smlouvě nebo Dohodě, na základě které získal Zákaznickou výhodu (y) v podobě opravy či montáže spotřebiče v celkové maximální hodnotě 10.000,- Kč vč. DPH,
 • nově uzavřené Dohody nesmí přesáhnout dobu závazku delší 10-ti let a délka tohoto závazku se bude odvíjet dle druhu opravy, montáže či revize a bude vždy stanovena Pražskou plynárenskou.
 • PP poskytne Zákaznickou výhodu pouze pro ty spotřebiče, které souvisí s uzavřenou smlouvou. Tj. v případě smlouvy na odběr zemního plynu, jsou to plynové spotřebiče, v případě smlouvy na odběr elektrické energie, jsou to elektrické spotřebiče.  

Upozornění

 • v případě, že nebudou splněny výše uvedené podmínky Programu, je PP, a. s., oprávněna uzavření Dohody odmítnout.
 • v případě, že zákazník před uplynutím sjednané doby závazku uvedené v Dohodě, přestane z jakéhokoli důvodu od PP, a. s., plyn, resp. elektřinu odebírat, je povinen PP, a. s. uhradil náklady oprav (y) nebo montáže, které v souvislosti s uzavřením Dohody, či s uzavřením předcházející Dohody či předcházející změny Smlouvy (Dodatku) PP, a.s., zaplatila, pakliže se se zákazníkem nedohodne jinak. PP proto doporučuje pro případ, že zákazník nemůže dodržet sjednanou dobu závazku uvedenou v Dohodě (například z důvodu stěhování), navštívit v předstihu její obchodní kanceláře, kde s ním projedná jiný možný způsob řešení.
 • Skrz dispečink POMOC 24 si zákazník sjedná termín opravy spotřebiče. Před provedením opravy je zákazník seznámen s obsahem Dohody a podmínkami, které musí být splněny, aby PP, a. s., opravu, montáž, servisní prohlídku či revizi spotřebiče za zákazníka uhradila. Též je seznámen s přehledem dob závazků, které odpovídají příslušným opravám.
 • Po provedení opravy opravárenská společnost, která opravu provedla (dále jen technik) seznámí zákazníka s výší úhrady a vyplní se zákazníkem propisovací formulář Dohody, který následně zákazník podepíše.
 • Technik vyplněný a zákazníkem podepsaný formulář spolu se zákazníkem potvrzeným průpisem Zakázkového listu neprodleně předá PP, a. s., která v případě, že budou splněny všechny podmínky Programu, do formuláře doplní sjednanou dobu závazku a Dohodu podepíše a následně jedno její vyhotovení zašle zákazníkovi.
 • Úhradu opravy pak PP, a. s., hradí za zákazníka na základě faktury vystavené opravárenskou společností. V případě, že nebudou splněny podmínky Programu, PP, a. s., Dohodu se zákazníkem neuzavře a tuto skutečnost písemně oznámí jak zákazníkovi, tak opravárenské společnosti. V tomto případě je povinen za provedenou opravu zaplatit opravárenské firmě zákazník sám.

 

Po - Pá 8.00 - 17.00

Pražská plynárenská a.s.

Jikoterm - prodej a servis plynových kotlů a zařízení
Prodej a servis plynových kotlů Vaillant
Prodej a servis plynových kotlů Bosch (dříve Junkers)
Prodej a servis plynových kotlů Baxi.
Prodej a servis plynových kotlů Protherm
Prodej a servis kotlů Immergas
Prodej a servis plynových kotlů Viessmann
Prodej a servis plynových zařízení De Dietrich.
Prodej a servis plynových zařízení Wolf.
Prodej a servis plynových zařízení Karma
Prodej a servis plynových zařízení Kvart
Prodej a servis bojlerů Dražice
Prodej a servis topení Korado
Prodej a servis plynových zařízení Netatmo
Prodej a servis plynových zařízení Elektroblok

Vánoční provoz 2023-2024
Od 23.12. – 1.1.2024 – máme zavřeno.
I o víkendech a svátcích můžete volat servisní pohotovost 222 233 888.

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ.