222 250 720
Search
Close this search box.

GDPR

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH
V OBLASTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů): (dále jen nařízení)

 1. Kdo bude zpracovávat Vaše osobní údaje (tj. kdo je správcem osobních údajů?)

Jikoterm, s.r.o., se sídlem Mendelova 665/13, 149 00, PRAHA 4, jikoterm@jikoterm.cz, Číslo účtu: 250420227/0300, IBAN: CZ22 0300 0000 0002 5042 0227, BIC: CEKOCZPP, IČO: 24226441, DIČ: CZ24226441m Městský soud v Praze, spisová značka C 190468 (dále jen též „obchodník“): zástupcem správce osobních údajů je Pavel Berdych, telefonni spojeni +420 702 027 958, email pavel.berdych@jikoterm.cz.

2. Jaké osobní údaje o Vás budou zpracovávány?

Identifikační a fakturační údaje (např. jméno, příjmení, IČO, DIČ), kontaktní údaje (např., adresa bydliště nebo sídla, telefonní spojení, fax, identifikátory pro elektronickou komunikaci), údaje o bankovním spojeni (např. číslo účtu) a o odebraném zboží či využitých službách, včetně shora uvedených údajů o Vašem obchodním zástupci či pověřeném zaměstnanci nebo jiné kontaktní osobě.

3. Pro jaké účely budou Vaše osobní údaje zpracovávány i bez Vašeho souhlasu?

a) Pro plnění povinností obchodníka vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi Vámi a obchodníkem (např. kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o přepravě zboží).

b) pro plnění povinnosti obchodníka podle platných právních předpisů především v souvislosti s jeho činnostmi, např. v oblasti ochrany spotřebitele, odpovědnosti za vady či plnění účetních, daňových celních povinností, včetně povinnosti souvisejících s prováděním kontroly ze strany příslušných orgánů.

c) Pro výkon práva oprávněných zájmů obchodníka, mj. při uplatňování jeho práv a vymáhání nároků vůči Vám.

4. Co je právním základem zpracování Vašich osobních údajů?

Právo obchodníka zpracovávat osobní údaje pro výše uvedené účely (viz 3, otázka) i bez Vám uděleného souhlasu vyplývá z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) nařízení.

5. Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje budou zpracovány po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a obchodníkem a po jeho ukončení po dobu trvání promlčecích lhůt a lhůt určených pro archivaci podle právních předpisů, a to nejdéle však po dobu pěti let od konce účetního období, v němž došlo k zániku posledního smluvního vztahu, nestanoví-li právní předpis dobu delší a nebude-li po uplynutí této doby trvat některý z účelů, pro který lze osobní údaje i nadále zpracovávat (např. probíhající soudní či exekuční řízení). S vaším souhlasem, lze uchovávat osobní údaje za účelem servisní historie spotřebiče i déle.

Po uplynutí shora uvedených lhůt budou Vaše osobní údaje nevratně smazány či zničeny.

6. Kdo bude nebo může být příjemcem Vašich osobních údajů?

Orgány veřejné moci, daňoví poradci, účetní, auditoři, soudy a jiné příslušné kontrolní a finanční orgány, v případě přepravy zboží též poskytovatelé poštovních služeb či smluvní přepravci, výrobci plynových spotřebičů, Pražská Plynárenská a.s.; s Vaším souhlasem pak i jiné osoby.

7. Z jakých zdrojů jsou nebo budou získávány zpracovávané osobní údaje, a jak je prováděna jejich aktualizace?

Osobní údaje jsou nebo budou získávány zejména od Vás a bytových družstev, SVJ, majitelů nemovitostí, výrobců plynových spotřebičů či jiných pověřených osob a dále z veřejně dostupných informací, internetu a sociálních sítí, veřejných seznamů, rejstříků a evidence dlužníků a též z listin a komunikace předložené či doručené obchodníkovi.

Aktualizace Vašich osobních údajů bude probíhat zejména na základě informací obdržených od Vás a bytových družstev, SVJ, majitelů nemovitostí, výrobců plynových spotřebičů nebo jiných pověřených osob a dále z veřejně dostupných informaci, internetu a sociálních síti, veřejných seznamů a rejstříků.

8. Jaká základní práva máte v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a jakým způsobem je můžete vykonávat?

Máte právo na zpracovávání osobních údajů korektně a zákonným a transparentním způsobem, pro legitimní účely, v přiměřeném nezbytném rozsahu a na nezbytnou dobu, přičemž údaje musejí být zabezpečeny proti neoprávněnému zpracování, náhodné, ztrátě, zničení nebo poškození,
což je zajištěno zejména jejich mechanickým i elektronickým zabezpečením (včetně šifrování při jejich přenosu) a příslušnými opatřeními a postupy, které jsou zavedeny včetně pravidelného proškolování osob, které mají k Vašim osobním údajům přístup.


Máte právo na bezplatný přístup k Vašim osobním údajům a na potvrzení, jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány (za
poskytnuti další kopie nebo dalšího potvrzeni Vám bude účtován administrativní poplatek ve výši 10,-Kč (bez DPH) za každou jednu stranu kopie formátu A4 a ve výši 200,- Kč (bez DPH) za každé vystavené potvrzení).

Máte právo na doplnění chybějících údajů a na opravu nepřesných osobních údajů.

Máte právo na výmaz osobních údajů, které již nejsou potřebné pro výše uvedené účely (viz 3. otázka), vznesete-li námitky proti jejich zpracování a neexistují žádné převažující důvody pro jejich zpracování, byly-li osobní údaje zpracovány protiprávně, nebo stanoví-li tak právo Evropské unie nebo jeho členského státu, právo na výmaz Vám však nepřísluší, je-li zpracování osobních údajů nezbytné mj. pro splnění právní povinnost podle práva Evropské unie nebo jeho členského státu, pro účely archivace nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Máte právo na omezení zpracování osobních údajů (tj. údaje budou obchodníkem pouze uloženy a zpracovány budou pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby), a to pokud budete popírat jejich přesnost, bude-li jejich zpracování protiprávní a budete odmítat jejich výmaz bude-li obchodník údaje potřebovat nadále pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pokud vnesete námitku proti jejich zpracování.

Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.ou.cz).

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. hodnoceni osobních aspektů vztahujících se k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se Vašeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, Vašich osobních preferenci, zájmů, spolehlivosti, chování či místa, kde se nacházíte nebo pohybujete); ledaže je takové rozhodnuti nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a obchodníkem; je povoleno právem Evropské unie nebo jeho členského státu: nebo je založeno na Vašem výslovném souhlasu (tímto způsobem nejsou Vaše osobní údaje v současné době obchodníkem zpracovávány).

Svá práva na přístup k osobním údajům potvrzeni o nich, na jejich doplnění, opravu výmaz nebo na omezení zpracování) můžete uplatnit osobně nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu: pavel.berdych@jikoterm.cz, přičemž Vaše podněty budou vyřízeny ve stanovených lhůtách (zpravidla do jednoho měsíce).

Dle č. 21 nařízení máte PRÁVO kdykoli vznést NÁMITKU proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely oprávněných zájmů obchodníka pro účely tzv. přímého marketingu.

podpis

Správce GDPR Pavel Berdych
   pavel.berdych@jikoterm.cz

Jikoterm - prodej a servis plynových kotlů a zařízení
Prodej a servis plynových kotlů Vaillant
Prodej a servis plynových kotlů Bosch (dříve Junkers)
Prodej a servis plynových kotlů Baxi.
Prodej a servis plynových kotlů Protherm
Prodej a servis kotlů Immergas
Prodej a servis plynových kotlů Viessmann
Prodej a servis plynových zařízení De Dietrich.
Prodej a servis plynových zařízení Wolf.
Prodej a servis plynových zařízení Karma
Prodej a servis plynových zařízení Kvart
Prodej a servis bojlerů Dražice
Prodej a servis topení Korado
Prodej a servis plynových zařízení Netatmo
Prodej a servis plynových zařízení Elektroblok

Vánoční provoz 2023-2024
Od 23.12. – 1.1.2024 – máme zavřeno.
I o víkendech a svátcích můžete volat servisní pohotovost 222 233 888.

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ.